Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatelem těchto internetových stránek je Jan Vystoupil, IČO: 07508727, DIČ: CZ9908304384 Boleradice 39, 691 12 Boleradice , emailový kontakt jan.vystoupil@finrealinvest.cz (dále jen "Provozovatel"), který je také správcem osobních údajů návštěvníky těchto stránek a osob, které s Provozovatelem komunikují prostřednictvím elektronické pošty (dále jednotlivě jen "Dotyčná osoba").

Osobní údaje, které Dotyčná osoba předá Provozovateli prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na těchto internetových stránkách nebo v rámci elektronické komunikace s Provozovatelem, a sice jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a informace o příslušnosti ke konkrétní fyzické nebo právnické osobě, v níž Dotyčná osoba působí (např. informace o pracovní pozici nebo členství v orgánu společnosti), budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR), a to za účelem zodpovězení dotčenou osobou zadaného poptávky, resp. za účelem reakce na její správu, a / nebo za účelem vedení předsmluvních vztahů vedoucích k možnému uzavření smlouvy o poskytování právních služeb prezentovaných na těchto stránkách.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je tedy oprávněný zájem Provozovatele spočívající v zodpovězení poptávky, resp. v reakci na zprávu Dotyčná osoby, nebo výše uvedené předsmluvní vztahy a následná smlouva s Provozovatelem, kterou by bez poskytnutí údajů Dotyčná osoby nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání komunikace Provozovatele s dotčenou osobou, pokud mezi nimi nedojde k uzavření smlouvy, nebo po dobu trvání zákonem stanovených povinností Provozovatele, t. j. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů souvisejících s plněním smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a dotčenou osobou.

Zpracováním osobních údajů Dotyčná osoby může být pověřen zprostředkovatel, který pro Provozovatele a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat sub-dodavatelské služby spojené s plněním smlouvy mezi Provozovatelem a dotčenou osobou (např. Spolupracující programátor), webhostingové služby, správu těchto internetových stránek, údržbu CRM systémů nebo vedení účetní agendy Provozovatele.

Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do 3. země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zprostředkovatelů.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo na přenos, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Možnost využití kontaktního formuláře na těchto stránkách je určena pro osoby mladší 16 let.

Informace o používání souborů cookies

Co jsou cookies a jak fungují?

Cookies jsou malé soubory, které do počítače, mobilu nebo tabletu Dotyčná osoby posílají a ukládají internetové stránky, které tato osoba navštěvuje. Soubory cookies se ukládají do složky příslušného internetového prohlížeče, který při prohlížení internetových stránek Dotyčná osoba používá. Při opakované návštěvě těchto internetových stránek internetový prohlížeč Dotyčná osoby znovu načte uložené soubory cookies a odešle je zpět internetové stránce nebo prvku, který původní soubor cookie vytvořil. Tím je obvykle zajišťována správná funkčnost těchto internetových stránek.

Jako soubory cookies používá Provozovatel?

Provozovatel používá cookies za účelem zajištění řádné funkčnosti těchto internetových stránek (tzv. Essential cookies) a soubory cookies pro analytické účely v zájmu neustálého zlepšování nastavení těchto internetových stránek - v tom také spočívá právní zájem provozovatele těchto stránek, který je právním základem zpracování cookies. Data, která Provozovatel zpracovává na základě souborů cookies, jsou anonymní a nejsou spojovány s žádnou konkrétní osobou.

Jak je možné používání souborů cookies nastavit a zakázat?

Soubory cookie si může každá Dotyčná osoba spravovat ve svém internetovém prohlížeči. Různé internetové prohlížeče mají různé postupy pro zakázání nebo povolení souborů cookies, které se obvykle nacházejí v nabídce Možnosti nebo Nástroje. Přímo v internetovém prohlížeči tak má Dotyčná osoba možnost spravovat cookies týkající se základních funkcí a zlepšování internetové stránky. Zakázání souborů cookies může však způsobit, že používání některých základních funkcí těchto internetových stránek nebude možné.

Jak dlouho si Provozovatel ponechává získané informace?

To, jak dlouho si získaná data Provozovatel ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu session cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies, včetně lokální přístupných objektů, mohou mít platnost i několik měsíců.